Šis ir apvienības pieņemts, logotips kuru izmantot drīkst tikai un vienīgi ar “Liepājas Akvāriju Turētāji” dibinātāju rakstisku atļauju. Visas autortiesības uz šo logotipu ir aizsargātas un tas pieder “Liepājas Akvāriju Turētāji” dibinātājiem. Logotips sastāv no zivs attēla, apvienības pilnā nosaukuma “Liepājas Akvāriju Turētāji”, apvienības nosaukuma saīsinājuma “LAT” un autortiesību simbola “©”. Apvienības logotips drīkst atrasties uz jeb kāda fona, ar apvienības dibinātāju rakstisku piekrišanu.

Apvienības pamatojums:

Brīvprātīga domubiedru apvienība, kuras mērķi ir:

            -popularizēt akvāriju kultūru,

            -popularizēt akvāriju iemītnieku turēšanas apstākļus un cienījamu attieksmi pret tiem.

Apvienība ir izveidota uz nenoteiktu laiku, to Dibinātāji Arturs un Normunds Griķīši (tālāk Dibinātāji).

Apvienības darbība un savu mērķu sasniegšana:

            -veidot informācijas bāzi latviešu valodā par akvārijiem un to iemītniekiem,

            -sadarboties ar citu tautu informācijas avotu turētājiem,

            -veikt dažādus pētījumus, projektus un to popularizēšanu,

            -veikt publiskus pasākumus, kā seminārus.

Apvienības mērķu pamatnozīme:

            -izveidot erudītu cilvēku grupu, kuri popularizēs akvāriju kultūru tālāk un spēs palīdzēt ikvienam interesentam,

            -sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama,

            -veidot draudzību starp cilvēkiem ar vienādām interesēm.

Apvienībā var ņemt dalību jebkura persona, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

Apvienības darbību uzrauga, kā arī vada tās Dibinātāji. Tā kā apvienība tiek veidota uz brīvprātības principu, tad dibinātāji neuzņemas nekādu atbildību, par Dalībnieku rīcību un tās sekām.

Šo apvienību pārstāvēt tiesīgi ir tikai Dibinātāji vai to rakstiski nozīmētas personas. Apvienībā brīvi var iesaistīties vai atteikties no dalības jeb kura persona, bez jeb kādām sekām.

Dalībniekam, var liegt līdzdarboties apvienībā, ja dalībnieka rīcība ir pretrunā ar apvienības mērķiem vai tā darbības ir pretrunā Latvijas Valsts ētikas, morāles vai likumu normām.

Dalībniekam ir tiesības:

            -brīvi izteikt savu viedokli, apvienības forumā atbilstoši tēmām vai mērķiem, protams, ievērojot foruma noteikumus.

            -Dibinātājiem pārbaudot, publicēt dažādus rakstus apvienības mājas lapā, tos var iesniegt nosūtot uz epastu: normunds.grikitis@gmail.com 

            -iesniegt Dibinātājiem izskatīt apvienības darbības uzlabojošus ieteikumus,

Dibinātāji veic gada plānošanas darbus, kā arī ziņo par iepriekšējā gada panākumiem.

Dalībnieku pienākumi:

            -ievērot apvienības noteiktos plānus, kārtību un mērķus,

            -neizmantot apvienību tās vārdu Dibinātājiem nezināmu mērķu sasniegšanai,

            -aktīvi līdzdarboties un atbalstīt apvienību.

            Apvienībai nav noteiktas struktūras vai atrašanās vietas: ir Dibinātāji un Dalībnieki. Apvienība darbojas pēc principa: šodien Liepāja, rīt Latvija, pairīt Pasaule! Apvienības nosaukums, neierobežo Dalībnieku dalību apvienībā, bet gan norāda tikai par šīs apvienības dzimšanas vietu.

            Par apvienības pastāvēšanas beigšanu, var lemt tikai un vienīgi tās Dibinātāji.

            Apvienībai nav peļņas mērķu, tāpēc netiek prasīta dalības maksa vai kādi citi maksājumi. Ja mērķu sasniegšanai ir nepieciešami resursi, par to izlietošanu, ieguldīšanu un precīzu (atbilstoši LR likumdošanai uzskaitīšanu un izmantošanu) ir atbildīgs vienīgi šo resursu īpašnieks, piemēram, apvienība nealgo darbiniekus, neizdod preses izdevumus u.t.m.l., ja tas ir nepieciešams, to dara apvienības Dalībnieks vai Dalībnieku kopa, pēc brīvprātības principa, uzņemoties pilnu atbildību par šī darba saturu un kvalitāti.

LAT dibinātāji